جستجو
شنبه, مهر 28, 1397..:: منوی عمودی » معرفی شهرستان::..  ورود به سايت
   چند صفحه ای

 چاپ    کمينه

 
آثار و ابنیه تاریخی | آمار و جمعیت | آثار طبیعی | ویژگیهای جغرافیایی
 
نمایش چند صفحه ای

 نام جاذبه :   دخمه سنگر ـ ايوان فرهاد (بام فرهاد)

موقعيت : سمت راست جاده ماكو بازرگان

اين دخمه كه در روستاي سنگر قرار گرفته در قسمت پايين شهر اوراتوري است. اين دخمه متعلق به سده هزاره اول ق.م مي‌باشد و داراي پله‌هايي است كه از سنگ تراش شده و به قسمت پايين ورودي راه دارد در داخل دخمه يك سالن وجود دارد كه قسمت شرق آن در اتاق به اندازه 4*3 مي‌رسد همچنين 3 طاقچه كه از سنگ تراش داده شده وجود دارد بناي موجود كاملاً در داخل صخره سنگي كنده‌كاري شده است شمارة ثبتي 803 آذربايجان‌غربي.


 
 


نام جاذبه : تپه باستاني كشمش تپه                     

 موقعيت : 7 كيلومتري جاده ماكو به بازرگان

كشمش تپه از تپه‌هاي باستاني شهرستان مي‌باشد كه در كنار پل قديمي كشش تپه قرار گرفته است



 
 


نام جاذبه :پل قديمي كشمش تپه 

  موقعيت : 70 كيلومتري جاده ماكو به بازرگان

پل قديمي كشش تپه از پل‌هاي قديمي شهرستان مي‌باشد كه توسط ميراث فرهنگي مرمت كلي شده است و كنار جاده ماكو به بازرگان كنار جاده ديده مي‌شود.


 
 


نام جاذبه : ساختمان بيمارستان قديمي ارتش                              

موقعيت : بالاتر از پادگان ماكو

اين بيمارستان قديمي كه در بالاي يك تپه قرار گرفته است فقط ديوارهاي آن پابرجا مي‌باشد. اين بيمارستان در جنگ دوم جهاني به عنوان بيمارستان ارتش استفاده مي‌شده است ولي امروزه به صورت مخروبه باقيمانده است.

                       
 


نام جاذبه : عمارت كلاه فرنگي

   موقعيت : ماكو سمت شرق خيابان امام

اين عمارت از عمارتهاي خان‌هاي ماكو بوده است كه مدتي هم به عنوان بيمارستان از آن استفاده مي‌شد. كنار اين عمارت ساختماني قديمي ديگري نيز وجود دارد كه عكس دو شير در آن حجاري شده است كه اين ساختمان مدتي بيمارستان بوده است.

 

نام جاذبه : پل پنج چشمه                           

موقعيت : 1 كيلومتري پليس راه ماكو

پل پنج چشمه از قديمي‌ترين پل‌هاي اين شهرستان بحساب مي‌آيد كه قدمت آن به قرن 18 م برمي‌گردد. براي ساختن اين پل از سنگهاي آذرين استفاده شده است به سبب اينكه از (پنج گوز) يعني (5 چشمه) پنج دهنه داشت به اين نام شهرت گرفته است. يكي از پنج دهنه آن تخريب شده است ولي ميراث فرهنگي اقدام به مرمت اين پل كرده است



 


نام جاذبه : عمارت يا كاخ باغچه جوق                      

 موقعيت : (كاخ باغچه جوق) در روستاي باغچه جوق

اين كاخ كه قبلاً مقر حكومت سردار ماكو بوده در 6 كيلومتري شهر ماكو واقع شده است اين بنا در زمان پاشا خان آغاز و در دورة اقبال السلطنه به پايان رسيده و مدت 30 سال تزئينات داخلي سالن‌هاي هفت‌گانه آن انجام گرفته است. مجموعه كاخ به وسعت 11 هكتار است. همچنين اين كاخ داراي شيشه‌هاي رنگي بوده است.

   

 
 


نام جاذبه : قره كورپو (پل سياه)   

 موقعيت : در شمال ماكو (پايين‌تر از پارك شهريار)

اين پل در داخل پارك شهريار قرار گرفته است و قسمتي از پل تخريب شده است در قسمت بالاي اين پل، پل جديدي احداث شده است. در ساختن اين پل از سنگهاي آذرين استفاده شده است. كه سياه رنگ است به همين دليل بنام قره كورپو (پل سياه) نام گرفته است



  
 


نام جاذبه : كليساي زورزور                           

موقعيت : روستاي بارون حدود 60 كيلومتري ماكو

كليساي زورزور و يا نه‌نه مريم در شرق روستاي بارون قرار گرفته است. قدمت آن به قرن 14 م مي‌باشد. قبلاً اين بنا داخل دره بود و در زمان احداث سد بارون در سال 1367 در حدود 600 متر پس از شماره‌گذاري عيناً بالاي تپه در بالاي روستا انتقال يافته است. اين كليسا با هماهنگي ميراث فرهنگي و خليفه‌گري ارمنه تجديد بنا شده است.

 



  

نام جاذبه : پل قلعه جوق

موقعيت : روستاي قلعه جوق (ماكو)

اين پل در روستاي قلعه جوق قرار گرفته است. بناي اصلي پل نسبتاً از بين رفته است ولي قسمتهايي از آن هنوز باقيمانده است. با مرمت آن مي‌شود دوباره اين پل باستاني را احياء كرد. ضمناً در نزديكي پل (در پايين) تفرجگاه وجود دارد كه با احياء اين پل مي‌توان به جاذبه اين قسمت افزود. اين پل كه بر اثر حوادث طبيعي از بين رفته است پايين‌تر از آن پل جديدي احداث شده است.

 


 


  جمعيت و خانوار

طبق آمار آخرين سرشماري عمومي نفوس و مسكن شهرستان ماكو در سال 1375 تعداد 202939 نفر جمعيت داشته كه 13/8 درصد از جمعيت كل استان را شامل مي‌شود، از اين تعداد جمعيت 71586 نفر شهري (27/35 درصد) و 131353 نفر روستايي (73/64) درصد مي‌باشد.

همچنين 101042 نفر از جمعيت اين شهرستان را مردان و 101897 نفر را زنان تشكيل مي‌دادند.جمعيت شهرستان ماكو طي بيست سال با رشدي مداوم از 125471 نفر در سال 1355 به 202939 نفر در سال 1375 رسيده است. متوسط نرخ رشد ساليانه آن در دهه اول مورد مطالعه 031/0 و در دهه دوم 016/0 درصد بوده است. به اين ترتيب با توجه به متوسط نرخ رشد ساليانه استان كه در دهه هاي اول و دوم بترتيب 036/0 و 022/0 درصد مي‌‌باشد اين شهرستان از نرخ پايين‌تري نسبت به استان برخوردار بوده و از شهرستانهاي مهاجر فرست به حساب مي‌آيد.

 تعداد خانوار اين شهرستان به تبع جمعيت آن پيوسته رو به افزايش مي‌باشد و از 22790 خانوار در سال 1355 به 37066 در سال 1375 رسيده است. البته طي اين مدت از ميانگين وسعت خانوار كاسته شده و از 6 نفر در دوره اول به 41/5 نفر در دوره آخر رسيده است. افزايش سريع تعداد خانوار در دهه دوم نيز بطوريكه ملاحظه مي‌شود تحت تاثير دو عامل رشد جمعيت و كاهش ميانگين وسعت خانوار بوده است. با افزايش جمعيت شهرستان بر تراكم نسبي جمعيت آن افزوده شد واز 19/18 نفر در كيلومتر مربع در سال 1355 به 34 نفر در كيلو متر مربع در سال 1375 رسيده است.

ساختار سني و جنسي


در دوره مورد مطالعه ساختار نسبي جمعيت شهرستان به سوي تعادل گرايش دارد. در سال 1375 سهم جمعيت كمتر از 15 سال شهرستان به 45/43 درصد كاهش يافته در حاليكه سهم جمعيت 64-15 ساله با افزايش روبرو بوده و به رقم 79/52 درصد رسيده است اين امر در گروه سني 65 ساله به بالا نيز اتفاق افتاده است. مسلماً كاهش شدت جواني جمعيت به عنوان يك تحول مثبت تلقي مي‌شود.در آبان 1375، از 202939 نفر جمعيت شهرستان، 101042 نفر مرد و 101897 نفر زن بوده‌اند كه در نتيجه، نسبت جنسي برابر 99 به دست مي‌آيد. به عبارت ديگر، در اين شهرستان در مقابل هر 100 نفر زن، 99 نفر مرد وجود داشته است. اين نسبت براي اطفال كمتر از يكساله 104 و براي بزرگسالان (65 ساله و بيشتر) 118 بوده است. نسبتهاي مذكور در نقاط شهري به ترتيب، 109 و 97 و در نقاط روستايي 102 و 129 بوده است. از جمعيت اين شهرستان 45/43 درصد در گروه سني كمتر از 15 ساله، 79/52 درصد در گروه سني 64-15 ساله و 77/3 درصد در گروه سني 65 ساله و بيشتر قرار داشته‌اند و سن بقيه افراد نيز نامشخص بوده است.


دين و مذهب


در آبان 1375، از جمعيت شهرستان 94/99 درصد را مسلمانان تشكيل مي‌داده‌اند. اين نسبت در نقاط شهري 89/99 درصد و در نقاط روستايي 97/99 درصد بوده است. مذهب مردم ماكو در اكثريت شيعه و در اقليت سني مي‌باشد.

زبان و لهجه


زبان مردم ماكو نيز مانند ديگر شهرستانهاي اين استان ترکی و کردی می باشد.

 
   


 نام جاذبه : دره زنگمار                               

  موقعيت : دره زنگمار ماكو (دره باغين)

يكي از سرمايه‌گذاران در اين دره دست به اقداماتي براي گردشگران زده است از جمله در آنجا بوفه ـ قهوه‌خانه و كبابي بوجود آمده است كه در فضاي طبيعي مكاني زيبا را بوجود آمده است. با توجه به اينكه أين پارك طبيعي در نزديكي پل قديمي قلعه جوق قرار دارد اهميت زيادي در رابطه با گردشگري دارد.


 



نام جاذبه : تالاب‌هاي بورالان

موقعيت : ماكو ـ پلدشت حدود 60 كيلومتري زنگنه

تالاب‌هاي بورالان از جمله زيباترين تالاب‌ها مي‌باشد كه با وسعت زياد خود منطقه جذاب و ديدني را به خود اختصاص داده است. اين تالاب داراي ماهي بوده و همچنين اين تالاب‌ها پذيراي پرندگان مهاجر مي‌باشد كه از اين تالاب‌ها استفاده مي‌كنند. تالاب‌هاي بورالان هميشه داراي آب بوده و از جمله مناطق زيباي شهرستان ماكو مي‌باشد.



 


نام جاذبه : تالاب قره بلاغ

  موقعيت : ماكو ـ بالاتر از زنگنه جاده فرعي روستاي قره بلاغ

تالاب‌هاي قره بلاغ نيز يكي از تالاب بزرگ است كه در همه فصول داراي آب مي‌باشد.


 


نام جاذبه : سد ارس

 


                                                                    

 

نام جاذبه :سد بارون 

    موقعيت : روستاي بارون 60 كيلومتري ماكو

اين سد يكي از بزرگترين سدهاي شهرستان مي‌باشد كه داراي مناظرزيبا و همچنين درياچه بزرگ و زيبايي است اين سد با توجه به اينكه در كنار كليساي زورزور قرار گرفته و احداث شده قرار داشتن اين بناي تاريخي و طبيعي موجب گردشگران زيادي به اين محل شده است.
 


  
 

 نام جاذبه : چشمه ثريا

  موقعيت : نقطه صفر مرزي ايران و تركيه ( چاي پاسار شمالي

 چشمه ثريا يكي از چشمه‌هاي زيبا در طبيعت مي‌باشد، ولي به علت قرار داشتن در نقطه صفر مرزي (قرار داشتن بين سرحدات ايران و تركيه) و به علت مسائل امنيتب براي افراد مشخص ممنوع مي‌باشد.

 

نام جاذبه : رودخانه (قره سو)                             

موقعيت : ماكو ـ بازرگان روستاي تازه كند

رودخانه قره سو يكي از بزرگترين رودهاي شهرستان مي‌باشد و بعلت وجود سنگهاي آذرين در اين رودخانه به قره سو شهرت يافته است. مسير اين رود داراي طبيعت زيبا و سرسبز مي‌باشد
 


 

 

نام جاذبه : آبگرم معدني باش كندي                              

  ‌ موقعيت : جاده ماكو بازرگان (دست چپ حدود 7 كيلومتري كشش تپه)

اين آبگرم در باش‌كند واقع شد. آب از بالاي كوههاي آتشفشاني به پايين سرازير مي‌شود. استخر نسبتاً بزرگي در پاي كوه ساخته شده است كه آب در آن جمع مي‌شود مردم اهالي و شهرستان از آن براي استحمام استفاده مي‌كنند.



 
 


از دیگر جاذبه های گردشگری شهرستان ماکو می توان حمام قدیمی ماکو – تالاب کتیکور – رودخانه ساری سو – رودخانه قره سو- کوه چرگین – کوه تیکمه – تالاب های یاریم قیه – آبگرم معدنی باش کندی – رودخانه زنگمار – غار سومه داران را نام برد.
 


  جغرافیای ماکو

ماكو در شمال استان در عرض جغرافيايي َ18 و ْ39 شمالي و طول جغرافيايي َ31 و ْ44 شرقي قرار گرفته است. اين شهر تا حدودي  در نزديكي  رود ارس واقع شده است.

با توجه به اينكه در طول دورة آماري 1986 لغايت 1996 متوسط درجه حرارت گرمترين ماه 7/20 درجه سانتيگراد و ميانگين بارندگي سالانه 2/163 ميليمتر و ميانگين‌ دماي متوسط سالانه 7/11 درجه سانتيگراد بوده است. نوع اقليم آن نيمه خشك مي‌باشد.

ميانگين روزهاي يخبندان در طي اين دورة آماري 5/116 روز مي‌باشد و متوسط سرعت وزش باد 2/2781 متر بر ثانيه و ميزان متوسط رطوبت نسبي اين شهر در سال 2000 , 54 درصد بوده است

 
    

   کمينه

 
صفحه اصلی
Search Results
اخبار و رویدادها
نشریه الکترونیکی فرمانداری شهرستان ماکو
منوی عمودی
معرفی شهرستان
فرمانداری شهرستان ماکو
معرفی فرماندار
معاونت برنامه ریزی و امور عمرانی
بخشداری مرکزی
بخشداری بازرگان
واحدهای تابعه
بازارچه مرزی
امور بانوان
منشور اخلاقی سازمان
شرح وظایف
اخبار و رویدادها
بیانات مقام معظم رهبری
سخنان رئیس جمهور
اخبار مهم استان
اخبار گوناگون شهرستان
مناسبت ها
گالری تصاویر
ارتباط با فرماندار
شوراها
ادارات دولتی
تشکل ها
سایر فرمانداریها
قوانین و مقررات
راهنمای ارباب رجوع
منشور اخلاقی سازمان
نقشه سایت
ارتباط با ما
شبکه بهداشت و درمان شهرستان ماکو
پرتال ادارات شهرستان
مدير
تنظيمات سايت
صفحات
وظائف امنيتي
مجوزهاي کاربر
فروشندگان
گزارش عمليات سايت
خبر نامه
مدير پرونده
سطل بازیابی
نمايش صورت عمليات
پوسته ها
مديريت زبان
سازنده سايت
تصديق
Solutions Explorer
ميزبان
تنظيمات ميزبان
پرتال ها
تعريف ماژول
مدير پرونده
فروشندگان
SQL
زمانبندي
مديريت زبان
مديريت جستجو
فهرست ها
مجوزهاي مديران
پوسته ها
What's New
Dashboard
 
   آدرس

 چاپ    کمينه

 

ماكو-شهرك وليعصر-خيابان فرمانداري-فرمانداري شهرستان ماكو

صندوق پستي:177  كدپستي:3373-586199    تلفن:4-34240213 دورنگار:34242000-34240050

آدرس پست الكترونيكي:farmandari_makoo@iran.ir

ماكو-شهرك وليعصر-خيابان فرمانداري-فرمانداري شهرستان ماكو

صندوق پستي:177  كدپستي:3373-586199    تلفن:4-34240213 دورنگار:34242000-34240050

آدرس پست الكترونيكي:farmandari_makoo@iran.ir

 
کلیه حقوق این سایت متعلق به فرمانداری ماکو می باشد.   شرایط استفاده  حريم شخصي كاربران